29/5/08

Έλεγχος της ποιότητας και της ποσότητας των πόσιμων νερών από το ΙΓΜΕ….Την ποιότητα του νερού που πίνουμε στην περιοχή μας ,για την οποία γίνεται πολύς λόγος τελευταία, έρχεται να διασφαλίσει το "πρόγραμμα ελέγχου της ποιότητας και της επάρκειας των πόσιμων νερών".
Με βάση την Οδηγία πλαίσιο 60/2000 της ΕΕ και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ,η ΚΕΔΚΕ ,σε συνεργασία με το Υπουργείο εσωτερικών και το Ι.Γ.Μ.Ε υλοποιεί πρόγραμμα ελέγχου της ποιότητας και της επάρκειας των πόσιμων νερών.
Η χρηματοδότησή του θα γίνει μέσω του αναπτυξιακού προγράμματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ».
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής δράσεις :
Το ΙΓΜΕ θα πραγματοποιήσει επιτόπια επίσκεψη για την καταγραφή των προβλημάτων που αφορούν τη δυνατότητα ενίσχυσης των υδρευτικών πόρων με νέες ποσότητες, τον έλεγχο λειτουργίας των υποδομών ύδρευσης , τον εντοπισμό ρυπαντικών εστιών , καθώς και την κατάταξη των υδροφόρων συστημάτων. Σε κάθε Δήμο της χώρας θα γίνει αποτύπωση κάθε σημείου υδροληψίας και των υποδομών ύδρευσης σε G.I.S. τοπογραφικό φύλλο.
Μετά τον έλεγχο των δειγμάτων στα εργαστήριά του(στην Πρέβεζα υπάρχει οργανωμένο χημικό εργαστήριο) θα κάνει πιστοποίηση της ποιότητας των νερών και θα συντάσσει υδρογεωλογική έκθεση, όπου θα καταγράφονται οι μετρήσεις η υφιστάμενη κατάσταση ,οι τυχόν εστίες ρύπανσης και θα προτείνονται μέτρα που πρέπει να λάβει ο κάθε δήμος.Ο έλεγχος περιλαμβάνει 35 προσδιορισμούς ανά δείγμα.
Όλα τα σχετικά μεγέθη και οι παράμετροι των μετρήσεων θα καταγραφούν σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων και θα παραδοθούν στο ΥΠ.ΕΣ και στην ΚΕΔΚΕ, μαζί με αντίγραφο της ηλεκτρονικής βάσης που δημιουργήθηκε βάσει της σύμβασης έτους 2001 για συγκριτική μελέτη και διαχρονική εξαγωγή συμπερασμάτων.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας από το ΙΓΜΕ , ο δήμος με την τεχνογνωσία που θα έχει, θα πρέπει να συνεχίσει τους ελέγχους της ποιότητας των νερών σε ετήσια βάση σε πιστοποιημένα εργαστήρια.
Να επισημάνω τέλος ότι , εκτός των πηγών του Αγίου Γεωργίου,να μη "λησμονηθεί" να γίνει έλεγχος και στις πηγές που υδρεύονται τα δημοτικά διαμερίσματα,γιατί εκεί πολύ εμφιαλωμένο νερό "κυκλοφορεί"...

πηγή:ΚΕΔΚΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σαν παλιό σινεμά

Πρόσωπα και γεγονότα περασμένων δεκαετιών ,όπως τα αποθανάτισε ο φωτογράφος της εποχής! *Αν έχετε παλιές φωτογραφίες του χωριού, επικοινωνήστε μαζί μας.

slideshow

Τιπούκειτος=Τι-πού-κείται ΔΡΥΟΦΥΤΟΥ